فروش آپارتمان یک خوابه

در این قسمت میتوانید آپارتمان یک خوابه مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب نمایید.

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

نعلبندیان

مساحت:

78 متر مربع

قیمت:

265،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

طومانیان

مساحت:

63 متر مربع

قیمت:

107،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

خورناتسی

مساحت:

98 متر مربع

قیمت:

230،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

ناردوز

مساحت:

80 متر مربع

قیمت:

135،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

بیوزاند

مساحت:

38 متر مربع

قیمت:

155،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

ورین آنتارایین

مساحت:

57 متر مربع

قیمت:

130،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

بیوزاند

مساحت:

55 متر مربع

قیمت:

300،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه زیبا
منطقه:

مرکز

خیابان:

گقباتزی

مساحت:

87 متر مربع

قیمت:

280،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

گقباتسی

مساحت:

45 متر مربع

قیمت:

175،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

گقباتسی

مساحت:

48 متر مربع

قیمت:

160،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در منطفه زیزرناکابرت ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

زیزرناکابرت

خیابان:

زیزرناکابرت

مساحت:

60 متر مربع

قیمت:

160،000 دلار

آپارتمان یک خوابه در منطفه زیزرناکابرت ایروان
آپارتمان یک خوابه شیک
منطقه:

مرکز

خیابان:

آرامی

مساحت:

80 متر مربع

قیمت:

250،000 دلار